Prawa Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

  1. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Obowiązek ten dotyczy w szczególności informacji związanych ze stanem zdrowia i trwa również po śmierci pacjenta. Obowiązek ten może zostać ograniczony przepisami prawa. Pacjent jest uprawniony do wskazania osób, którym mogą zostać udzielane informacje o jego stanie zdrowia.
  2. Prawo do informacji – Pacjent posiada prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia oraz o udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych. Informacje takie powinny zostać mu udzielone w przystępnej i zrozumiałej dla niego formie. Pacjent ma również prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia oraz do wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
  3. Prawo do wyrażenia zgody – Świadczenie zdrowotne, poza sytuacjami wskazanymi w przepisach, może zostać udzielone pacjentowi jedynie za jego zgodą (bądź w przypadkach przewidzianych prawem – za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego). Warunkiem skutecznie udzielonej zgody jest wcześniejsze udzielenie pacjentowi wyczerpującej informacji dotyczącej świadczenia przez osobę mającą udzielić świadczenia zdrowotnego.
  4. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej – Pacjent oraz jego przedstawiciel ustawowy posiadają prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Mogą oni również upoważnić inną osobę do takiego dostępu.
  5. Prawo do poszanowania godności i intymności – Pacjent ma prawo do zapewnienia mu przez podmiot leczniczy odpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w których będzie szanowane prawo pacjenta do prywatności oraz intymności. Przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego powinny być obecne wyłącznie osoby, które są niezbędne do udzielenia tego świadczenia. Obecność innych osób podczas udzielania świadczenia wymaga zgody pacjenta. Na życzenie pacjenta podczas udzielania świadczenia zdrowotnego może towarzyszyć mu osoba bliska.
  6. Prawo do świadczeń zdrowotnych – Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami właściwej etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. Pacjent ma również prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą także wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, w zakresie w jakim udzielenie tych świadczeń jest możliwe przez podmiot leczniczy. Pacjent posiada również prawo do leczenia bólu.
  7. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie możliwych do uzyskania świadczeń zdrowotnych – Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o świadczeniach zdrowotnych udzielanych przez dany podmiot, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
  8. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych – Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny mają prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.
  9. Prawo do dochodzenia swoich praw – Skargi i wnioski co do sposobu funkcjonowania zakładu leczniczego RunMed – Instytut Ruchu, w szczególności co do procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub naruszenia praw pacjenta, przyjmuje kierownik podmiotu leczniczego w dniach i godzinach ogłoszonych w recepcji zakładu leczniczego. Skargi i wnioski można składać także w formie pisemnej lub mailowej. Pacjent posiada również prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Rzecznika Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, fax.: (22) 833 – 08 – 86.

 

Data ostatniej aktualizacji: 05.12.2019 r.